Współczesny światowy nurt badań nad edukacją i dyskusja w sferze publicznej wskazują na konieczność jej przemiany. Akademia Talentów i Uzdolnień we Wrocławiu jest źródłem, inspiracją i skutecznym narzędziem na drodze przeobrażania tej jednej z najważniejszych dziedzin życia społecznego.

Program ATiU wpisuje się w wieloletnią strategię rozwoju edukacji miasta. Podejmowane działania są częścią Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej i dają możliwość realizowania jej idei ujętej w cztery obszary: Tożsamość, Talent, Technologia, Tolerancja.

PARTNERZY

Program ATiU wdrażany jest jako zintegrowane działanie na poziomie edukacji
i rozwoju społecznego we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, we współpracy z uczelniami wyższymi, instytucjami oświaty, kultury i sportu
– w kraju i za granicą – oraz innymi podmiotami spoza edukacji, np. przedstawicielami biznesu i organizacji pozarządowych.

ZAKRES DZIAŁAŃ

pierwsza_inicjatywa_w_polsce

ATiU jest pierwszą w Polsce inicjatywą

która swoim zasięgiem kompleksowo obejmuje różnorodne działania z zakresu: diagnostyki potencjałów rozwojowych uczniów, pracy i projektów badawczych, metodyki pracy z uczniem zdolnym, odkrywania rozwoju uzdolnień i talentów indywidualnych uczniów, ale również pomocy oferowanej nauczycielom
i rodzicom (także psychologiczno-pedagogicznej). Wspieranie wychowanków odbywa się poprzez szeroko rozumianą współpracę z ośrodkami, instytucjami edukacyjnymi i oświatowymi w kraju i za granicą.

Ważnym ogniwem ATiU są:

 • zespół ekspertów – naukowcy reprezentujący uczelnie wyższe oraz powołani dyrektorzy szkół
 • zespół mentorów – nauczyciele placówek oświatowych Wrocławia posiadający znaczące
  osiągnięcia w zakresie edukacji twórczej i wspierania talentów
 • przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • specjaliści z przestrzeni biznesu, technologii i inni

Obecnie z ATiU współpracuje około 30 ekspertów, 70 mentorów (w tym psychologów
i pedagogów) oraz kilkunastu specjalistów z różnych dziedzin biznesu i nauki skupionych w zespołach:

 • humanistów i artystów
 • matematyków i przyrodników
 • pedagogów i psychologów
 • sportowców
 • edukacji przedszkolnej
mentorzy

Główne zadania Akademii Talentów i Uzdolnień

01

wypracowanie spójnego, nowatorskiego modelu rozwijania uzdolnień i talentów uczniów

02

planowanie ścieżek rozwoju – objęcie kompleksową opieką zdolnych dzieci i młodzieży
(również przez podmioty zewnętrzne), w tym studentów i absolwentów wyższych uczelni,
zintegrowanie różnych nurtów działań w zakresie rozwijania uzdolnień i talentów

03

budowanie optymalnych modeli wsparcia i rozwoju (np. monitoring, ewaluacja, analiza osiągnięć)

04

prowadzenie prac badawczych i wypracowanie spójnego modelu działań z uwzględnieniem
wiedzy wielu podmiotów (w tym środowiska naukowego i biznesowego)

05

prowadzenie wspólnych projektów edukacyjno-społecznych z ośrodkami w Europie i poza nią

Centra Wspierania i Rozwoju Uzdolnień

info

Po trzech latach istnienia ATiU powołane zostały Centra Wspierania i Rozwoju Uzdolnień. Ich zadaniem jest dokładne poznanie ucznia poprzez diagnozę jego predyspozycji i zaplanowanie ścieżki dalszego rozwoju. Odbywa się to wielotorowo – poprzez pracę z samym uczniem, ale także jego rodziną. Uczeń otrzymuje wsparcie mentorów, specjalistów, trenerów i nauczycieli szkolnych, z którymi Centrum jest
w stałym kontakcie. Uczniowie rozwijają się w zakresie interesujących ich dziedzin
i tematów oraz nabywają umiejętność twórczej pracy w zespole. Wsparciem obejmujemy uczniów pełnosprawnych, jak i tych z trudnościami w rozwoju
(np. zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dysleksją).

Centra znajdują się w:

 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5
 • Zespole Szkół nr 6

Działania Centrów wspierane są przez Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście oraz Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna.

Szybki kontakt

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, sugestie, zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe

Not readable? Change text. captcha txt