Współczesny światowy nurt badań nad edukacją i dyskusja w sferze publicznej wskazują na konieczność jej przemiany. Akademia Talentów i Uzdolnień we Wrocławiu jest źródłem, inspiracją i skutecznym narzędziem na drodze przeobrażania tej jednej z najważniejszych dziedzin życia społecznego.

Program ATiU wpisuje się w wieloletnią strategię rozwoju edukacji miasta. Podejmowane działania są częścią Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej i dają możliwość realizowania jej idei ujętej w cztery obszary: Tożsamość, Talent, Technologia, Tolerancja.

PARTNERZY

Program ATiU wdrażany jest jako zintegrowane działanie na poziomie edukacji
i rozwoju społecznego we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, we współpracy z uczelniami wyższymi, instytucjami oświaty, kultury i sportu
– w kraju i za granicą – oraz innymi podmiotami spoza edukacji, np. przedstawicielami biznesu i organizacji pozarządowych.

ZAKRES DZIAŁAŃ

ATiU jest pierwszą w Polsce inicjatywą

która swoim zasięgiem kompleksowo obejmuje różnorodne działania z zakresu: diagnostyki potencjałów rozwojowych uczniów, pracy i projektów badawczych, metodyki pracy z uczniem zdolnym, odkrywania rozwoju uzdolnień i talentów indywidualnych uczniów, ale również pomocy oferowanej nauczycielom i rodzicom (także psychologiczno-pedagogicznej). Wspieranie wychowanków odbywa się poprzez szeroko rozumianą współpracę z ośrodkami, instytucjami edukacyjnymi i oświatowymi w kraju i za granicą. Twórczy nauczyciele, którzy mają pomysł na edukację, pracują nieszablonowymi metodami z uczniami rozwijając ich uzdolnienia, mają szansę na zrealizowanie swoich projektów i działań dla uczniów poprzez włączenie się do zespołu mentorów Akademii Talentów i Uzdolnień. Poszukujemy nauczycieli z pasją i zachęcamy do kontaktu szczególnie nauczycieli z poziomu edukacji wczesnoszkolnej.

Korzyści dla nauczyciela angażującego się

na rzecz Akademii Talentów i Uzdolnień

 • wymiana doświadczeń pomiędzy kolegami, inspiracje do dalszych samodzielnych działań na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży o wysokim potencjale
 • dostęp do narzędzi i wiedzy na temat uzdolnień dzieci i młodzieży, metod pracy z różnych obszarów nauk we współpracy z uczelniami
 • udział w konferencjach wyjazdowych zespołu

Ważnym ogniwem ATiU są:

 • zespół ekspertów – naukowcy reprezentujący uczelnie wyższe oraz powołani dyrektorzy szkół
 • zespół mentorów – nauczyciele placówek oświatowych Wrocławia posiadający znaczące
  osiągnięcia w zakresie edukacji twórczej i wspierania talentów
 • przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • specjaliści z przestrzeni biznesu, technologii i inni

Obecnie z ATiU współpracuje około 30 ekspertów, 70 mentorów (w tym psychologów
i pedagogów) oraz kilkunastu specjalistów z różnych dziedzin biznesu i nauki skupionych w zespołach:

 • humanistów i artystów
 • matematyków i przyrodników
 • pedagogów i psychologów
 • sportowców
 • edukacji przedszkolnej

Główne zadania Akademii Talentów i Uzdolnień

wypracowanie spójnego, nowatorskiego modelu rozwijania uzdolnień i talentów uczniów

planowanie ścieżek rozwoju – objęcie kompleksową opieką zdolnych dzieci i młodzieży
(również przez podmioty zewnętrzne), w tym studentów i absolwentów wyższych uczelni,
zintegrowanie różnych nurtów działań w zakresie rozwijania uzdolnień i talentów

budowanie optymalnych modeli wsparcia i rozwoju (np. monitoring, ewaluacja, analiza osiągnięć)

prowadzenie prac badawczych i wypracowanie spójnego modelu działań z uwzględnieniem
wiedzy wielu podmiotów (w tym środowiska naukowego i biznesowego)

prowadzenie wspólnych projektów edukacyjno-społecznych z ośrodkami w Europie i poza nią

Ośrodek Wspierania i Rozwoju 

Po trzech latach istnienia ATiU we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego powołany został Ośrodek Wspierania i Rozwoju. Jego zadaniem jest dokładne poznanie ucznia poprzez diagnozę jego predyspozycji i zaplanowanie ścieżki dalszego rozwoju. Odbywa się to wielotorowo – poprzez pracę z samym uczniem, ale także jego rodziną. Uczeń otrzymuje wsparcie mentorów, specjalistów, trenerów i nauczycieli szkolnych, z którymi Ośrodek jest w stałym kontakcie. Uczniowie rozwijają się w zakresie interesujących ich dziedzin i tematów oraz nabywają umiejętność twórczej pracy w zespole. Wsparciem obejmujemy uczniów pełnosprawnych, jak i tych z trudnościami w rozwoju (np. zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dysleksją).

Ośrodki znajdują się w:

 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4, ul. Jemiołowa 59, tel. 71 798 68 30 wew. 102 
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5, ul. Czajkowskiego 51, ul. Piesza 1 Wrocław
 • Zespole Szkół nr 6, ul. Nowodworska 70-82 Wrocław

Działania Ośrodka wspierane są przez Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście oraz Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna.

 

 

Szybki kontakt

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, sugestie, zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe

Not readable? Change text. captcha txt